Florina Grecu,
Liliana Zaharia, Cristina Ghiţă, Laura Comănescu, Emil Cîrciumaru, Maria Albu- Dinu

Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard – Vulnerabilitate - Risc

  Lucrarea abordează o temă de mare actualitate tratată la un nivel ştiinţific elevat pe baza unei vaste şi recente bibliografii din domeniul hazardelor naturale şi antropice, a unor minuţioase cercetări de teren efectuate de un colectiv distins de cadre didactice şi doctoranzi, sub coordonarea Doamnei profesor dr.Florina Grecu. Lucrarea reprezintă rezultatul cercetărilor efectuate în cadrul grantului CNCSIS – Sistemul hidrogeomorfologic în concepţiile geomorfometrică şi a teoriilor morfologice moderne. Aplicaţii în diagnosticarea hazardelor şi riscurilor în areale din Câmpia Română.

Caracterul complex şi interdisciplinar al lucrării rezidă din problematica variată abordată în cadrul acesteia: geomorfometria sistemelor hidrogeomorfologice; teoriile morfologice şi aplicarea lor în cunoaşterea reliefului; dinamica albiilor de râu: hazarde şi riscuri hidrogeomorfologice; elemente socio - economice de risc.

Conform concepţiei şi obiectivelor principale lucrarea a fost structurată în trei părţi, care includ numeroase capitole şi subcapitole bine proporţionate şi expuse într-o succesiune logică.

În prima parte a lucrării intitulată “Factori de vulnerabilitate. Hazarde hidrogeomorfologice. Valori critice „se face la început o analiză detaliată a depozitelor rezultate în urma evoluţiei paleogeografice a Câmpiei Române şi a relaţiilor dintre acestea şi particularităţile regionale ale reliefului. În continuare se abordează numeroase aspecte referitoare la: particularităţile genetice, morfometrice şi morfologice ale reliefului; caracteristicile principalelor elemente şi procese climatice cu specificarea diferitelor valori şi praguri critice ; particularităţile apelor subterane şi de suprafaţă, cu privire specială asupra regimului scurgerii lichide (faza apelor mari şi viiturilor), a valorilor şi pragurilor specifice ale scurgerii lichide; caracteristicile loessurilor, depozitelor loessoide şi solurilor din Câmpia Română.

În a doua parte a lucrării intitulată „Elemente socio-economice de risc” se consideră Modul de utilizare a terenurilor şi presiunea antropică (populaţia şi aşezările) ca factori ai vulnerabilităţii la procese hidrogeomorfologice .

Partea a treia intitulată sugestiv “Vulnerabilitatea socio-economică la hazarde hidrogeomorfologice” are atât importanţă teoretică, cât şi aplicativă , deoarece se dezbat foarte multe aspecte, dintre care menţionăm: bazele teoretice conceptuale; metode şi mijloace utilizate în evaluarea vulnerabilităţii; elaborarea hărţii de vulnerabilitate la hazarde hidrogeomorfologice, identificarea localităţilor cu risc la inundaţii.

 De remarcat faptul că în finalul fiecărei părţi a lucrării este menţionată o vastă literatură bibliografia consultată. Prin conţinutul ştiinţific bogat, numeroasele informaţii pe care le conţine, modul de prezentare şi aplicabilitate, lucrarea „Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard – Vulnerabilitate - Risc” se impune în literatura românească de specialitate.

Prin contribuţiile aduse la cunoaşterea teoretică a problematicii legate de hazardele naturale, lucrarea poate fi considerată şi un îndrumător metodologic pentru studierea fenomenelor naturale extreme din regiunile de câmpie din ţara noastră Din aceste motive o recomandăm studenţilor, practicienilor şi cercetătorilor din domeniile care studiază hazardele naturale şi antropice (geografie, deologie, ştiinţa mediului, urbanism etc.).

Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, (2977 p., 185 figuri, 54 tabele şi14 planşe)

Prof.univ.dr. Victor Sorocvschi Universitatea

 “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie